20 دسمبر 2014, 17:29

د شوروی اتحاد د موټرنو خبرتیاوی

د شوروی اتحاد د موټرنو خبرتیاوی

خبرتیا هر وحت د سوداګریزو چارو د پرمختګ ماشین ګڼل کیږی

د شوروی اتحاد موټرونه هم اعلانیدل ، د شوروی اتحاد د ځینو موټرونو په زړه پوری اعلانونو ته ستاسی پام راګرځوو :

 

زاپاروژتس " 968m"

 

 

ماسکویچ - 426

 

ایژ- 2125 

 

ماسکویچ - 412

 

ولگا "گاز-21"

 

 

ولگا "گاز-24"

 

 

نیوا "واز - 2121"

 

ژیگولی – "واز - 2101"

 

 

ژیگولی "واز - 2103"

 

اواز - 469

 

 

اواز - 452

  •  
    او په ... کې شریکول
 
برېښنالیک