8 اپریل 2015, 12:02

سرګی لاوروف د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبری کړی دی

 سرګی لاوروف د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبری کړی دی

سرګی لاوروف د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبری کړی دی

سرګی لاوروف د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبری کړی دی

د روسیی د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ادوارد نالبادیان د دوه اړخیزه خبرو بهیر پیل کړ

د خبرونو له مخی ویل کیږی ، چی د روسیی د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ادوارد نالبادیان د دوه اړخیزو همکاریو په هکله ، د نړیوالو مهمو پیښو په هکله او په نړیوالو او سیمیزو چارو کی د همغاړیتوب په هکله خبری کړی دی .

  •  
    او په ... کې شریکول
 
برېښنالیک